Welcome, Guest

बिमा समिति
Kupandol, Lalitpur


Phone 5528618 5538743 5521079
Fax 977-1-5520119

1
खुला
1
जम्मा

प्रकाशित मिति: 2017-09-16
अन्तिम मिति: 2017-10-15

8
खुला
3
महिला
1
दलित
2
मधेसी
2
आदिबासी
1
अपाङ्ग
15
जम्मा

प्रकाशित मिति: 2017-09-16
अन्तिम मिति: 2017-10-15

1
खुला
1
महिला
1
दलित
1
मधेसी
1
आदिबासी
5
जम्मा

प्रकाशित मिति: 2017-09-16
अन्तिम मिति: 2017-10-15

3
खुला
1
महिला
1
दलित
1
आदिबासी
6
जम्मा

प्रकाशित मिति: 2017-09-16
अन्तिम मिति: 2017-10-15
No Exam Centers Listed Currently!!!
No Results Listed Currently!!!
View ALL Vacancies

बिमा समिति NewsView ALL