Welcome, Guest

२०७८ बैशाख ७ - बिषयगत [गोरखापत्र]

सहायक व्यवस्थापक (कम्प्यूटर इन्जिनियर )

View

२०७८ भाद्र २३ - विषयगत [गोरखापत्र]

Others

View

२०७८ भाद्र १६ - बस्तुगत [गोरखापत्र]

सहायक व्यवस्थापक (कम्प्यूटर इन्जिनियर )

View

२०७८ असार ३० - विषयगत [गोरखापत्र]

सहायक व्यवस्थापक (कम्प्यूटर इन्जिनियर )

View

साखा अधिकृत English Language [२०७७/०९/२४]

Section Officer

View

रा.वा.बैंक सहायक (प्रशासन चौथो) द्वितीय पत्र [२०७४/११/५] Question Bank

सहायक ( प्रशासन ) >> द्वितीय पत्र

View

सहायक द्वितीय (प्राविधिक) - सेवा सम्बन्धी - 2075/10/24 [नेपाल राष्ट्र बैंक]

सहायक द्वितीय (प्राविधिक) >> सेवा सम्बन्धी

View

Staff Nurse 1st Paper - 2073-1-25

Staff Nurse >> लिखित परीक्षा

View

Civil Sub Engineer -Written Exam २०७१/०२/१४

Civil Sub Engineer >> Written Exam

View

Staff Nurse 1st Paper - 2072-3-5

Staff Nurse >> लिखित परीक्षा

View

Computer Operator - २०७२/०३/०५

Computer Operator >> Written Exam

View

अ. न. मि. - बस्तुगत बहुउतर - 2071-3-7

अ. न. मि. >> बस्तुगत बहुउतर

View

अ. न. मि. - बस्तुगत बहुउतर - Question Bank 3

अ. न. मि. >> बस्तुगत बहुउतर

View

अ. न. मि. - बस्तुगत बहुउतर - Question Bank 1

अ. न. मि. >> बस्तुगत बहुउतर

View

अ. न. मि. - बस्तुगत बहुउतर - Question Bank 2

अ. न. मि. >> बस्तुगत बहुउतर

View

खरिदार 2nd Paper - 2071-2-31

खरिदार >> दितिय पत्र

View

Staff Nurse 1st Paper - 2071-2-3

Staff Nurse >> लिखित परीक्षा

View

Computer Engineer 2nd Paper - 2070-12-1

Computer Engineer >> Subjective

View

Computer Engineer 1st Paper - 2070-11-30

Computer Engineer >> Multiple Choice

View

Civil Engineer 1st Paper - 2070-11-8

Civil Engineering >> Multiple Choice

View