Welcome, Guest

सर्बप्रथम बजेट

2019-05-02 / 5.7K 0

Subscribe to LokSewa Plus for unlimited access to all resources

१. नेपाल मा सर्बप्रथम बजेट- २००८ साल माघ २१
२.साधरण र बिकास बजेट छुटाएको - २०१३/१४
३.कार्यक्रम बजेट - २०२६
४.आन्तरिक वा रास्टिय रिन उठाउन सुरु- २०१७/२०१८
५.नेपाल मा लैगीक बजेट को सुरु- २०६४/६५
६.कार्यक्रम बजेको सुरु- अमेरिका १९४९
७. लैगिक उतरदाइ बजेट सुरु- अस्टे्रलिया १९८४

You need to login to comment.

Facebook Comments