Welcome, Guest

भन्सार एजेन्टको लिखित परिक्षाको पाठ्यक्रम

2078-01-19  /  894 0

लोकसेवा तयारी मोबाइलबाटै गर्न तयारी प्लस Subscribe गर्नुहोस

 
लिखित परिक्षाको पाठ्यक्रम
 • खण्ड १ अन्तरार्ष्टिय व्यापार तथा भन्सार प्रक्रिया
   • 1.1 प्रज्ञापनपत्र सम्बन्धी जानकारी
   • 1.2 निकासी तथा पैठारीका लागि आवश्यक पर्ने कागजात सम्बन्धी जानकारी
   • 1.3 मालवस्तुको भन्सार मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्था
   • 1.4 मालवस्तुको वर्गीकरण हार्मोनाइज्ड प्रणाली सम्बन्धी व्यवस्था
   • 1.5 मालवस्तुको घोषणा सम्बन्धी व्यवस्था
   • 1.6 अन्तराष्टिय व्यापारमा प्रयोग हुने शब्दावली (Incoterms) सम्बन्धी जानकारी
   • 1.7 वण्डेड वेयरहाउस सम्बन्धी व्यवस्था
   • 1.8 नगद धरौटी राखी मालवस्तु निकासी तथा पैठारी गर्न पाउने व्यवस्था
   • 1.9 नेपालमा भन्सार एजेन्ट सम्बन्धी व्यवस्था
   • 1.10 अन्तराष्टिय व्यापारमा भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी व्यवस्था
   • 1.11 निकासी पैठारी संकेत नम्बर (Exim Code) सम्बन्धी व्यवस्था
   • 1.12 South Asian Free Trade Agreement (SAFTA) सम्बन्धी व्यवस्था
   • 1.13 नेपालबाट निकासी हुने मालवस्तुमा सामान्य ग्राह्राता प्रणाली (Generalized System of Preferences (GSP)) सम्बन्धी व्यवस्था
   • 1.14 नेपाल राष्टिय एकद्वार प्रणाली सम्बन्धी सामान्य जानकारी
  • खण्ड २ नेपालको कानुन सम्बन्धी जानकारी
   • 2.1 नेपालको संविधान
   • 2.2 भन्सार ऐन, 2064 तथा भन्सार नियमवाली, 2064 र यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउन र लैजान पाउने निजी प्रयोगका मालवस्तु सम्बन्धि अर्थ मन्त्रालयको 2077/02/15 को सूचना
   • 2.3 आर्थिक ऐन 2077
   • 2.4 निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, 2013 तथा निकासी पैठारी नियन्त्रण सम्बन्धी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको मिति 2076/03/02 को सूचना
   • 2.5 मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, 2052 तथा मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली 2053
   • 2.6 अन्तः शुल्क ऐन, 2058 तथा अन्तः शुल्क नियमावली, 2059
   • 2.7 राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, 2052 तथा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, 2070
   • 2.8 विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, 2019 र सो ऐन अन्तर्गत नेपाल राष्ट बैंकले जारी गरेको विदेशी विनिमय सम्बन्धी परिपत्रहरू
   • 2.9 उपभोक्ता संरक्षण ऐन, 2075
   • 2.10 सम्पति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरीङ्ग) निवारण ऐन, 2064 तथा सम्पति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरीङ्ग) निवारण नियमावली, 2073
   • 2.11 आयकर ऐन, 2058 तथा आयकर नियमावली, 2059
   • 2.12 खाद्य ऐन, 2023
   • 2.13 पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, 2055
   • 2.14 विरूवा संरक्षण ऐन, 2064
   • 2.15 नेपाल भारत बीच भएको व्यापार पारवहन तथा अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण सम्बन्धी सम्झौताहरू
  • खण्ड ३ भन्सार सम्बन्धी विषयहरू
   • 3.1 नेपालको भन्सार प्रशासन सम्बन्धी जानकारी
   • 3.2 नेपालको अन्तराष्टिय व्यापारको अवस्था
   • 3.3 भन्सार स्वचालन प्रणाली (Automated System for Customs Data - ASYCUDA) सम्बन्धी जानकारी
   • 3.4 विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zone) सम्बन्धी जानकारी
   • 3.5 भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण रणनीतिहरू र कार्ययोजना (आ व 2074/75 - 2077/78)
   • 3.6 निकासी पैठारी हुने मालवस्तुको क्वारेन्टाइन (Sanitary, Phytosanitary)
   • 3.7 निकासी पैठारी हुने मालवस्तुको प्रयोगशाला परीक्षण व्यवस्था सम्बन्धी जानकारी
  • खण्ड ४ विविध
   • 4.1 विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization)
   • 4.2 विश्व भन्सार संगठन (World Customs Organization)
   • 4.3 ATA carnet
   • 4.4 Electronic Cargo Tracking System (ECTS)
   • 4.5 Vehicle and Consignment Tracking System (VCTS)
   • 4.6 Customs Transit Declaration (CTD)
   • 4.7 Email, Internet तथा आधुनिक सूचना प्रणाली सम्बन्धी सामान्य जानकारी
   • 4.8 कम्प्यूटरका आधारभूत Application सम्बन्धी सामान्य जानकारी
   • 4.9 समसामायिक विषयहरू

 

View Model Sets     Buy This Course


You need to login to comment.

Facebook Comments

Read More News