Welcome, Guest

लोक सेवा आयोग कर्णाली अञ्चल कार्यालय जुम्लाको वि.नं. १५२२९/०७३-७४ (खुला), कृषि सेवा, बागवानी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी ना.प्रा.स. पदको लिखित नतिजा सूचना

22074-08-22 - Written Results Download


Facebook Comments