Welcome, Guest

लिमिटेड कम्पनी भन्नाले के बुझिन्छ ?

/ 132 0

Subscribe to LokSewa Plus for unlimited access to all resources

  1. एक वा एकभन्दा बढी व्यक्तिको दायित्त्वमा स्थापित कम्पनी
  2. एकजना मात्र व्यक्तिको दायित्त्व मानीस्थापित कम्प
  3. शयेर होल्डरहरुको दायित्त्वमा स्थापित कम्पनी
  4. नेपाल सरकारको दायित्त्वमा स्थापित कम्पनी
Next Question >>
You need to login to comment.

Facebook Comments