Welcome, Guest

प्रा. सु. ( सै. उ. ) पदको लागि नेपाली सेनामा जागिरको अवसर

CLOSED
पद प्रा. सु. ( सै. उ. )
जम्मा माग 10
संस्था नेपाली सेना
प्रकाशित मिति 2017-12-26
फारम बुझाउने अन्तिम मिति 2018-01-24
Views Count 2.5K

बिज्ञापन नम्बर परीक्षा समूह संख्या
074/75/26खुला6
074/75/26महिला1
074/75/26दलित1
074/75/26मधेसी1
074/75/26आदिबासी1
न्यूनतम योग्यता +2
फारम शुल्क 400
परीक्षा किसिम Written, Interview
प्रकाशित Gorakhapatra

Related Books

Coming soon !!!
You need to login to comment.

Facebook Comments