Welcome, Guest

प्रा. जम. स्टील फोटोग्राफर पदको लागि नेपाली सेनामा जागिरको अवसर

CLOSED
पद प्रा. जम. स्टील फोटोग्राफर
जम्मा माग 1
संस्था नेपाली सेना
प्रकाशित मिति 2017-12-26
फारम बुझाउने अन्तिम मिति 2018-01-24
Views Count 829

बिज्ञापन नम्बर परीक्षा समूह संख्या
074/75/27खुला1
न्यूनतम योग्यता +2
फारम शुल्क 300
परीक्षा किसिम Written, Interview
प्रकाशित Gorakhapatra

Related Books

Coming soon !!!
You need to login to comment.

Facebook Comments