Welcome, Guest

प्रवन्धक ( प्रशासन ) पदको लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा जागिरको अवसर

CLOSED
पद प्रवन्धक ( प्रशासन )
जम्मा माग 4
संस्था राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक
प्रकाशित मिति 2017-09-22
फारम बुझाउने अन्तिम मिति 2017-10-23
Views Count 1.8K

बिज्ञापन नम्बर परीक्षा समूह संख्या
3/074/75खुला2
3/074/75मधेसी1
3/074/75आदिबासी1
न्यूनतम योग्यता स्नातकाेत्तर वा साे सरह
फारम शुल्क 700
परीक्षा किसिम Written, Interview
प्रकाशित Gorakhapatra

Related Books

Coming soon !!!
You need to login to comment.

Facebook Comments